Türk Tarihi Araştırmaları
Son Eklenen İçerikler
Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Müzik Okutmanı, TOKAT. Devlet kurmak ve onu yepyeni kurumlarla donatmak ince ve...
Sait YILMAZ “Gök olsun çadırımız! Güneş de bayrağımız!… Daha çok denizlere, daha çok nehirlere doğru..”...
Metroda oturmuş ama biraz yüksek sesle “…Ayı bacağı alarga, kıç, baltabaş, faça, frişka, apiko matiz,...
Düzgün Baba Dağı Tunceli kent merkezi ile Nazımiye İlçesi arasında kalmaktadır ve yüksekliği yaklaşık 2097...
Yıllardır sürdürdüğümüz “Karadeniz Bölgesi Dil, Tarih ve Kültür Araştırmaları” çalışmalarımıza Trabzon yöresinde devam ederken karşımıza...
      ERGENEKON’DAN ÇIKIŞ       Bir kurt görün bu gece, rüyanız parçalansın...
MEHMET EMİN YURDAKUL (13 Mayıs 1869 – 14 Ocak 1944) 13 Mayıs 1869’da İstanbul’da doğdu....
Bütün hayatını Türklüğün yükselmesine sarf eden İsmail Bey, Türk halkının ebedî şükranlarına lâyıktır. Köprülüzade Mehmet...
Selçuk-Bizans hudutlarında yaşayan bir uç beyliğinin, diğer emsalinin mazhar olmadığı bir talihle, pek kısa bir...
TÜRK YURDU
Eski Türk yurdu ve coğrafyası üzerine şimdiye kadar çok değişik fikirlerin ortaya atıldığı bir gerçektir....
Adriyatik sahilindeki Bar kentinden olmak üzere ilk kez 104 kişi kendini “Türk” olarak yazdırdı. Osmanlı...
12 Kasım 1968’de, saat 19’daki Radyo Ajans Haberlerinde ve ertesi günkü gazetelerde bildirildiğine göre, İran...
Devlet adamları siyasî konuşmaya mecburdur. Bazı şeyleri saklayıp bazılarını elastikî bir dille ifade ederler. Bundan...
Kerkük demekle Irak Türklerini anlatmak istiyorum. Aslına bakılırsa Kerkük davası, Kıbrıs davasından öncedir. Birinci Cihan...
TÜRKOLOJİ
Bugün ilim dünyasında, umumiyetle, “Türk” adının M.S. VI. yüzyıl ortasında Göktürkler tarafından kurulmuş olan devlet...
Moğolistan Cumhuriyetinde pek çok Köktürk harfli yazıt bulunmakta ve bu yazıtların sayısı her geçen gün...
Prof. Dr. Abdülhaluk M. ÇAY Doç. Dr. İlhami DURMUŞ 1. Kavimler Göçü ve İskitlerin Tarih...
Prof. Dr. Abdülhaluk M. ÇAY Doç. Dr. İlhami DURMUŞ İskitlerin kökenine dair nazariyelere baktığımızda, İskitlerin...
İskitlerin kökenine dair antik kaynaklarda ve arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılan buluntularda yeterli bilgiler bulunmamaktadır....
TÜRK TARİHİ
İskitlerin kökenine dair antik kaynaklarda ve arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılan buluntularda yeterli bilgiler bulunmamaktadır. İskit araştırmalarının başlamasıyla birlikte İskitlerin kökeni meselesi de gündeme gelmiş ve çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. E. H. Minns, “Etnografya ile ilgili hiçbir mesele belki de...
Tarihte iki millet vardır ki, başından binlerce felaket geçmesine rağmen günümüze kadar varlığını devam ettirmiştir. Bunlardan birisi Çinliler, diğeri de Türklerdir. Dolayısıyla dünyanın en eski milletlerinden birisi olan Türklerin, elbette ki tarihleri de o nispette köklü ve renklidir. Bilinen beşbin...
Dünyadaki hiçbir millet, Türkler kadar hürriyetlerine düşkün değildir. Esaret altında yaşamaktansa ölmek, onlar için cennete gitmektir. Türklerde ülke, yani toprak atalardan miras olarak kalmış, kutlu bir arazidir. Onun için ölmek Türk milleti için en büyük şereftir. Ülkenin elden çıkması başa...
Metroda oturmuş ama biraz yüksek sesle “…Ayı bacağı alarga, kıç, baltabaş, faça, frişka, apiko matiz, zifos, çaça, meme, babafingo” diye okuyordum ki iskele baş omuzluğumda (Sol ön tarafımda) oturan yaşlıca teyze çeşitli işaretler yaparak ve “Yetti artık ” gibisinden de...
İskitlerin yayıldığı coğrafya hakkında bilgileri, hem yazılı kaynaklardan hem de arkeolojik buluntulardan öğrenebilmekteyiz. Yazılı kaynaklarda İskitler ya giyinişlerine ya da bulundukları coğrafyaya göre adlandırılmıştır. Günümüzde artan arkeolojik araştırmalar ve bunun sonucunda ortaya çıkarılan buluntular İskitlerin yayılmış oldukları coğrafyanın tespiti bakımından...
Prof. Dr. Abdülhaluk M. ÇAY Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Türkiye Doç. Dr. İlhami DURMUŞ Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye Kavimlerin tarih sahnesine çıkışlarında, başka kavimlerle karışıp, kaynaşmalarında ve bazen büyük bir, güç olarak ortaya...
Eski Türk yurdu ve coğrafyası üzerine şimdiye kadar çok değişik fikirlerin ortaya atıldığı bir gerçektir. Yani Türklerin ana yurdu meselesi çok tartışılmış ve halâ da tartışılmaya devam ediyor. Biz de, zaman zaman çeşitli yazılarımızda ve kitaplarımızda kısmen de olsa bu...
Bütün hayatını Türklüğün yükselmesine sarf eden İsmail Bey, Türk halkının ebedî şükranlarına lâyıktır. Köprülüzade Mehmet Fuad Kırım’ın en büyük evlâtlarından, cemiyet adamı, gazeteci, yazar, pedagog, ideolog ve ıslahatçı İsmail Bey Gaspıralı 24 Eylül 1914 tarihinde, sabah saat 11’de Bahçesaray şehrinde...
Prof. Dr. Abdülhaluk M. ÇAY Doç. Dr. İlhami DURMUŞ İskitlerin kökenine dair nazariyelere baktığımızda, İskitlerin İslav kökenli olduğunu ileri sürenler, onların Slavlığını ortaya koyabilecek sağlam deliller ortaya koyamamaktadır. İskitlerin İrani bir kavim olduğunu ileri sürenler, onların dillerine ait olduğunu belirttikleri...
Prof. Dr. Abdülhaluk M. ÇAY Doç. Dr. İlhami DURMUŞ 1. Kavimler Göçü ve İskitlerin Tarih Sahnesine Çıkışları Tarih öncesi devirlerden başlayan göçler aralıklarla devam etmiştir. Bu göçlerin hemen hepsinin siyasi ve askeri sebepleri vardır. Tarih öncesi devirlerde yapılan göçlerin sebeplerini,...
VİDEO GALERİ
Tarihte özel yer tutmuş olanlar ile olmayanlar olmak üzre, milletler de, tek tek kişiler gibi, kabaca iki ana kümeye ayrılabilirler. Tarihe baktığımızda, bizde, kimi milletlerin özel bir görevle yükümlendirilmiş olduğu...
Burada verilen izahatta ilk Türklük ile ilk İndo-Germenlik karşı karşıya tutuluyorsa, bundan, her iki kıymet,...
Bugün ilim dünyasında, umumiyetle, “Türk” adının M.S. VI. yüzyıl ortasında Göktürkler tarafından kurulmuş olan devlet...
Bütün bilinenleri, doğrudan Türk’e karşı bir peşin hükümlü olmadan, bir kere daha en kısa olarak...
Tarihte 16 Büyük Türk Devleti ve Hâkimiyetleri Türkler, tarihte çok sayıda devlet kurmuşlardır. Söz konusu...
Hz. Ömer zamanında başlayan İran fetihleri Hz. Osman’ın hilâfeti döneminde Horasan’ın tamamen kontrol altına alınmasıyla neticelenmiş, Araplar bundan sonra Türklerin hakim oldukları Maveraünnehir topraklarına girmişlerdir. Muaviye b. Ebî Süfyan’ın başlattığı...
Araplarla Türklerin coğrafî açıdan komşu olmamaları nedeniyle İslam öncesi dönemde doğrudan bir ilişkilerinden bahsedilmez. Ancak...
Bir zamanlar Türklerin de dahil olduğu göçerlerin olumsuz imajına çoğunlukla, sürekli komşu göçerlerin saldırısına uğrama...
Akhunlar, I.-VI. yy.’larda İran, Hind ve Çin arasında büyük bir imparatorluğun, daha doğru bir söyleyişle...
Yeni bir din veya medeniyetin kabulü, cemiyet içerisindeki inanış, düşünüş ve yaşayış gibi türlü bakımlardan...
Selçuk-Bizans hudutlarında yaşayan bir uç beyliğinin, diğer emsalinin mazhar olmadığı bir talihle, pek kısa bir zaman içinde tarihin seyrini asırlarca değiştirecek kuvvetli bir İmparatorluk haline girivermesi hadisesi, son zamanlara kadar...
Osmanlı Türkleri Tarih Sahnesine Çıkmadan Önce Bizans İmparatorluğu Onbirinci yüzyılın başlarından itibaren çeşitli iç ve...
Erken Osmanlı döneminin yerleşim sistemi, üç ana temel prensip üzerinde şekillenmektedir. Sistem, Osmanlı idaresinin, toprak...
A. Dervişlerin Faaliyet Alanları Anadolu’nun Türk toprağı olmasında önemli pay sahibi olanlar arasında dervişlerin özel...
Osmanlı Devleti’ni kurmuş olan hanedanın menşei ve OsmanlIların küçük bir beylik iken büyük bir devlet...
Birinci Dünya Savaşı sonunda mağlûp sayılan Osmanlı Devleti Mondros Mütarekesi’ni imzalamak mecburiyetinde bırakılmıştı. İtilâf Devletleri Mütareke’nin mahut 7. ve 12. maddelerine dayanarak Kasım 1918 başlarından itibaren memleketin çeşitli bölgelerini işgal...
Medeniyet bütünlüğü içinde, her türlü kültür ve milletin ayrı bir yeri ve orijinal bir tarafı...
Bir büyük milletin yeniden var olma savaşını verdiği bu muazzam mücadelede Ankara Hükümeti, son Osmanlı...
Milli Mücadele’de Batı Karadeniz Bölgesi kavramı; coğrafi mekan olarak Osmanlı idari yapısındaki Kastamonu vilayeti ile...
Bin dokuz yüz on dokuz yılı başlarında Karadeniz’de, özellikle Samsun yöresinde, asayişsizliğin arttığına dair İstanbul’a...
Bütün hayatını Türklüğün yükselmesine sarf eden İsmail Bey, Türk halkının ebedî şükranlarına lâyıktır. Köprülüzade Mehmet Fuad Kırım’ın en büyük evlâtlarından, cemiyet adamı, gazeteci, yazar, pedagog, ideolog ve ıslahatçı İsmail Bey...
Müslüman Kırım tarihinin büyük bir bölümünde Giray Sülâlesi’nden hanlar seçiliyordu (XV. yüzyılın ilk yarasından başlayarak)....
Kırım Hanlığı, Altınordu Devleti’nin dağılması sonucu onun parçalarından birisi olarak XV. yüzyıl başlarında Hacı Giray...
Osmanlı Devleti’nin çöküş süreci sonrasında Türkiye’de kurulacak olan “seküler ulus-devlet”in gerek fikri zemininin oluşturulmasında ve...
Giriş Nikolay İvanoviç İl’minskiy (1822-1891) hep tartışmalı bir kişilik oldu ve tartışmalı bir kişilik olarak...
Bugün ilim dünyasında, umumiyetle, “Türk” adının M.S. VI. yüzyıl ortasında Göktürkler tarafından kurulmuş olan devlet (552-744) ile ortaya çıktığı kabul olunmaktadır. Buna göre, “Türk” adı ilk olarak Çin yıllığı Çou-şu’da,...
Moğolistan Cumhuriyetinde pek çok Köktürk harfli yazıt bulunmakta ve bu yazıtların sayısı her geçen gün...
Prof. Dr. Abdülhaluk M. ÇAY Doç. Dr. İlhami DURMUŞ 1. Kavimler Göçü ve İskitlerin Tarih...
Prof. Dr. Abdülhaluk M. ÇAY Doç. Dr. İlhami DURMUŞ İskitlerin kökenine dair nazariyelere baktığımızda, İskitlerin...
İskitlerin kökenine dair antik kaynaklarda ve arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılan buluntularda yeterli bilgiler bulunmamaktadır....
      ERGENEKON’DAN ÇIKIŞ       Bir kurt görün bu gece, rüyanız parçalansın Bir kutsal ışık görün, riyanız parçalansın Bir bozkurt pençesiyle mayanız parçalansın Beni görün bu gece,...
MEHMET EMİN YURDAKUL (13 Mayıs 1869 – 14 Ocak 1944) 13 Mayıs 1869’da İstanbul’da doğdu....
2 Aralık 1884′te Üsküp’te doğdu. 1 Kasım 1958′de İstanbul’da yaşamını yitirdi. Asıl ismi Ahmed Agâh....
MUKADDES İHTİLAL   Karanlıkta gözlerim dikilmiş ufuklara, Bir fırtına sesi var, bulutlar gökte dal dal,...
SİVAS’TA YOKSUL ÇOCUKLAR Sivas’ta Ulu Camii avlusunda çocuklar  Yalvaran gözlerle etrafa baka baka  Açıyorlar küçük...
ATATÜRK
Akhunlar, I.-VI. yy.’larda İran, Hind ve Çin arasında büyük bir imparatorluğun, daha doğru bir söyleyişle...
Bir gazete okuyucusunun, elifbamıza “x” ve “w” harflerinin de alınıp alınmaması hakkında ortaya sürdüğü düşünce...
Yurdumuzun parçalanıp işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan İstiklâl Savaşı’nı, Türkiye...
Muazzez İlmiye ÇIĞ Hristiyanların İsa’nın doğuşu olarak kutladığı Noel bayramı, çok eski Türklerin yeniden doğuş...
17 Ağustos Depreminde Yaşanmış Bir Hikaye Karla kaplı kaldırımda kayıp düşmemek için ağır ağır yürürken...
ATSIZ
Prof. Dr. Cihan DURA Türkiye’deki bilinçsiz Batı hayranlığı milli varlığımıza, milletimize, ülkemize, devletimize yönelmiş olan...
Kırımlı Yazar Cengiz Dağcı (92), İngiltere’de vefat etti. Dağcı’nın kitaplarını yayınlayan Ötüken Yayınevi’nden yapılan açıklamaya...
Müslüman Kırım tarihinin büyük bir bölümünde Giray Sülâlesi’nden hanlar seçiliyordu (XV. yüzyılın ilk yarasından başlayarak)....
Oğlumun hastalığı nedeniyle Fransa’da bulunduğum bir sırada hastane kantininde bir grup aksanlı Türkçe konuşan dört...
“Ey Türk milleti! Su gibi akıttığın kanına, dağlar gibi yığdığın kemiklerine layık ol!” Orhun Abideleri...