OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA KOLONİZATÖR TÜRK DERVİŞLERİ

0 1

Selçuk-Bizans hudutlarında yaşayan bir uç beyliğinin, diğer emsalinin mazhar olmadığı bir talihle, pek kısa bir zaman içinde tarihin seyrini asırlarca değiştirecek kuvvetli bir İmparatorluk haline girivermesi hadisesi, son zamanlara kadar birçok malumları noksan bir muadele şeklinde vazedildiği veyahut Türk ırkının tarihi varlığı hakkında mevcut ve an’ane halinde müesses dar ve kısır noktai nazarlara esir kalındığı için, içinden çıkılmaz bir mesele teşkil etmekde idi.

Filhakika, koskoca bir imparatorluğun kuruluşu nev’inde muazzam bir hadise, bizde uzun zaman, sadece padişahların dirayet ve şecaati veya Allah’ın bu saltanatın kurucularına karşı gösterdiği lütuf ve inayet ile izalı edilmek istenilmiştir. İlk Osmanlı menbalarında kaydedilmiş görülen Sultan Osman’ın rüyası, mucize nevinden vukua gelen bu hadisenin izahını ancak ilahi takdir ile yapmak mümkün olduğuna inanışın bir ifadesidir.

Prof. Dr. Ömer Lütfi BARKAN

[pdf-embedder url=”https://www.altayli.net/wp-content/uploads/2014/02/OSMANLI-İMPARATORLUĞUNDA-KOLONİZATÖR-TÜRK-DERVİŞLERİ.pdf” title=”OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA KOLONİZATÖR TÜRK DERVİŞLERİ”]

TAM SAYFA GÖRÜNÜMÜ

Leave A Reply

Your email address will not be published.